Autorizovaný predajca profesionálneho náradia a príslušenstva

Obchodné podmienky (OP)

I. Základné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy (KZ):

predávajúcim:

ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o.
Kuklovská 5
SK, 841 04 Bratislava

IČO: 31340644
DIČ: 2020345327
IČ DPH: SK2020345327

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 4203/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 262 704 14 / 1100
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2704 1462
SWIFT: TATRSKBX

a kupujúcim.

1. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

2. Kupujúci – podnikateľ. Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v OP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Záručné podmienky príloha č. 2 že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu, pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Kontakt na kamenný obchod – prevádzku vybavujúcu objednávky

ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o.
Prípojná 1 (vstup z Kazanskej ul., v križovatke Slovnaftská- Svornosti-Kazanská, v objekte MotoRacing)
821 06 Bratislava

tel./fax: +421 2 5541 0326
mob.č.: +421 903 506 118

Mobilné čísla obchodných zástupcov:
+421 903 793 363
+421 902 603 388
+421 903 725 679

e-mail: elektroprodukt@elektroprodukt.sk
www.elektroprodukt.sk

II. Kúpna zmluva:

Uzavretie kúpnej zmluvy
1. Ak je kupujúci – spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného produktu predávajúcim na stránky internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Potvrdenie objednávky poskytne predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Ak je kupujúci – podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka produktu kupujúcim – podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu – podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

III. Objednávanie:

Objednávku môže kupujúci uskutočniť

 • vložením vybraného tovaru do elektronického nákupného košíka a následným potvrdením množstva a celkovej ceny vybraného tovaru. V následných krokoch objednávky je nutné vyplniť kontaktné informácie, adresu pre doručenie objednaného tovaru, spôsob jeho dodania a platby.
  Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.
  Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný mail o prijatí (zaevidovaní) objednávky a kupujúcemu budú podľa potreby na uvedenú e-mailovú adresu zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. V prípade potreby môže komunikácia prebiehať telefonicky.

  Po zaevidovaní objednávky predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu.
  Ak sa nebudú údaje líšiť , predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu zaslaním e-mailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu kupujúceho so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v katalógu tovaru. Kupujúci má v prípade predĺženia dodacej lehoty alebo zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.

 • telefonicky na telefónnych číslach predajne a na číslach obchodných zástupcov
  tel./fax: +421 2 5541 0326
  mob. č.: +421 903 506 118

  Mobilné čísla obchodných zástupcov
  +421 903 793 363
  +421 902 603 388
  +421 903 725 679

 • e-mailom: elektroprodukt@elektroprodukt.sk

 • osobne v kamennom obchode v Bratislave, na Prípojnej ul. č.1 (vstup z Kazanskej ulice, v blízkosti križovatky Slovnaftská-Kazanská-Svornosti), v čase od 8,00 do 16,00 hod., v pondelok až piatok.

Pred objednaním tovaru pracovníci predávajúceho môžu na požiadanie poskytnúť kupujúcemu odborné poradenstvo a to telefonicky, e-mailom, resp. osobne v kamennom obchode.

Stornovanie objednávky

Stornovať objednávku môže kupujúci kedykoľvek až do prevzatia tovaru v predajni alebo od kuriéra. V prípade, že sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku, je nutné zaslať e-mail na adresu elektroprodukt@elektroprodukt.sk, alebo telefonicky kontaktovať prevádzku, ktorá objednávku vybavuje na tel. čísle 02 / 5541 0326. Potrebné údaje na stornovanie objednávky sú meno zákazníka a obsah objednávky. V prípade stornovania objednávky nie sú účtované žiadne poplatky. Ak kupujúci za tovar už zaplatil, finančné prostriedky mu budú vrátené do 3 dní bankovým prevodom na zadaný bankový účet.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že zákazník zaplatil predávajúcemu zálohu za objednaný tovar, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zákazníkovi túto sumu vrátiť, najneskôr do 3 dní od odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky:
1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

osobný odber
doručenie kuriérom

Dodanie objednaného tovaru avizujeme telefonicky alebo e-mailom a bude realizované podľa dostupnosti tovaru na sklade, t.j. 24 hod. až 2 pracovné dni, resp. podľa dohody. V prípade dlhšej dodacej doby Vás budeme o termíne dodania informovať.
Pri platbe za predfaktúru sa dodacia doba počíta od pripísania platby na náš účet.
Spôsob a miesto doručenia tovaru, resp. osobného odberu tovaru v predajni stanovuje kupujúci v objednávke. Objednávka sa považuje za vybavenú, ak si kupujúci tovar prevezme.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie a prípadne záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva.
Pri dodaní kuriérskou službou neposkytujeme služby spojené s rozbaľovaním tovaru, inštaláciou, údržbou alebo s odvozom odpadu.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom predajcovi, spísať s kuriérom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Súčinnosť kupujúceho pri dodávke tovaru

Kupujúci je povinný umožniť predajcovi dodanie tovaru v stanovenej dobe a mieste dodania. Vykonať primerané opatrenia potrebné k uskutočneniu dodania tovaru podľa objednávky kupujúceho. Ak sa dodanie tovaru odloží alebo sa neuskutoční, pretože kupujúci neprijal primerané opatrenia, Predajca určí náhradný termín dodania v lehote do 30 dní od neúspešného dodania. Ak sa dodanie neuskutoční pre okolnosti, ktoré kupujúci mohol ovplyvniť znáša náklady opakovanej dodávky. Ak Predajca nie je schopný stanoviť čas pre opakovanú dodávku objednaného tovaru, môže zrušiť objednávku a vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar, zníženú o náklady spojené s neúspešným dodaním tovaru.

3. Možnosti platby

Predajca akceptuje nasledujúce možnosti platby:
a) pri prevzatí tovaru kupujúcim osobne v predajni:
– v hotovosti na predajni predajcu pri prevzatí tovaru,
– platba prostredníctvom terminálu pri prevzatí tovaru na predajni predajcu (platobnou kartou).
b) pri dodaní tovaru kuriérom:
– platba vopred bankovým prevodom na účet predajcu,
– platba vopred na faktúru,
– na dobierku

4. Cena dopravy

Pri objednávke do 150 € je cena dopravy vo výške 5,00 € s DPH.
Pri objednávke nad 150 € s DPH je doprava ZDARMA.
Prevzatie tovaru osobne v predajni je bez poplatku

V. Odstúpenie od zmluvy

Právo výmeny tovaru alebo vrátenia tovaru má kupujúci do 14 dní od prevzatia tovaru.

1. Právo odstúpenia od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy) a tovar zasielajte na adresu:

ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o.,
Kuklovská 5, 841 04 Bratislava,
IČO: 31340644, DIČ: 2020345327, IČ DPH: SK2020345327,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 4203/B

2. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na stiahnutie

3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

4. Spôsoby vrátenia tovaru:

osobne na predajni predajcu
prostredníctvom kuriéra

5. Náklady spojené s vrátením tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoužitý, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar použitý, nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu prevádzky predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

6. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a. Pri doručení kuriérom: Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
b. Osobný odber na prevádzke: Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta.

7. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je možné v prípadoch uvedených v § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Právo odstúpiť od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť „podnikatelia*“ (napr. obchodné spoločnosti, podnikatelia, živnostníci), ak tieto osoby uskutočnili objednávku v rámci predmetu svojej činnosti, resp. ktorí pri objednávke uviedli IČO a DIČ. Keďže tieto osoby nie sú v zmysle vyššie uvedeného zákona spotrebiteľom, nepožívajú ochranu, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji poskytuje. Zmluvný vzťah uzatvorenými s týmito subjektmi sa primerane spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

VI. Záručné podmienky

Záruka, spôsob uplatnenia reklamácie, vrátenia tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Záruka sa netýka vád spôsobených nesprávnym používaním, prirodzeným opotrebením a poškodenia tovaru spôsobené živelnou pohromou.

Na záruku tovaru poskytujeme záruku podľa obchodného zákonníka (na tovar značky Bosch je záruka popísaná niššie).

Záruka začína plynúť dňom predaja tovaru zákazníkovi. Záruku si je možné uplatniť na základe nákupného dokladu, prípadne aj záručného listu. Dátum kúpy je pritom totožný s dátumom vystavenia originálneho kúpneho dokladu.

Reklamácie sa uplatňujú písomne, reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení a musia byť priložené všetky dokumenty vrátane originálneho kúpneho dokladu. Výmena tovaru za iný tovar je možná, ak tovar a jeho príslušenstvo a ani jeho obal nie sú poškodené a nenesú znaky používania alebo nie sú znehodnotené.

Tovar na opravu, reklamáciu, resp. výmenu zákazník doručí na vlastné náklady na určené miesto predávajúcim. Opravený, resp. vymenený tovar bude zákazníkovi doručený na jeho adresu na náklady predávajúceho. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

Zákazník je povinný reklamovaný tovar si vyzdvihnúť/prevziať do jedného mesiaca po termíne vybavenia reklamácie alebo po oznámení. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnení požadovať poplatok za uskladnenie výrobku. V prípade nevyzdvihnutia si tovaru v lehote šiestich mesiacov od doby, kedy bol zákazník povinný si tovar vyzdvihnúť, sme oprávnení tovar predať a to po oznámení úmyslu predaja. Ak si tovar nevyzdvihne do lehoty 30 dní od oznámenia, tovar predáme a z výťažku uhradíme náklady, ktoré nám vznikli s uskladnením a predajom výrobku.

ZÁRUKA BOSCH (Stav k 1.1.2017)

Každé elektrické ručné náradie Bosch, pneumatické náradie a meracie prístroje sa dôsledne kontrolujú a testujú a podliehajú prísnej kontrole kvality podľa štandardov Bosch. Bosch preto poskytuje záruku na elektrické ručné náradie, pneumatické náradie a meracie prístroje Bosch. Nároky kupujúceho na odstránenie porúch, vyplývajúce z kúpnej zmluvy s predávajúcim, ako i zákonné práva, nie sú touto zárukou obmedzené.

Na toto náradie poskytujeme záruku v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

1. Záruku poskytujeme pri dodržaní nasledujúcich pravidiel (č. 2 – 7) bezplatným odstránením poruchy na náradí, dokázateľne spôsobenou v rámci platnosti záručnej lehoty chybou materiálu, alebo nedodržaním technologického postupu výroby.

2. Záručná lehota je 24 mesiacov, pri profesionálnom alebo priemyslovom využívaní alebo zodpovedajúcom zaťažení náradia platí záruka 12 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom predaja výrobku prvému koncovému odberateľovi. Rozhodujúci je dátum na originálnom doklade o nákupe.

Pri všetkých typoch profesionálneho ( modrého) elektrického ručného náradia a meracích prístrojov (s výnimkou vysokofrekvenčného náradia, priemyslových akumulátorových skrutkovačov a pneumatického náradia), zakúpených počínajúc dňom 1.1.2017, sa záručná lehota predlžuje na 36 mesiacov, ak kupujúci toto náradie v priebehu 4 týždňov od dátumu zakúpenia zaregistruje. Toto predĺženie záruky sa nevzťahuje na akumulátory a nabíjačky, ani na dodávané príslušenstvo. Registrácia sa môže uskutočniť iba cez internet na adrese www.bosch-pt.com/warranty. Ako potvrdenie platí doklad o registrácii, ktorý sa musí ihneď vytlačiť, ako aj originál dokladu o kúpe, potvrdzujúci dátum zakúpenia. Registrácia je možná iba v prípade vyhlásenia súhlasu kupujúceho s archiváciou ním uvedených údajov.

3. Záruka sa nevzťahuje: - na diely, podliehajúce opotrebovaniu používaním alebo inému prirodzenému opotrebovaniu, ako aj na chyby náradia, spôsobené opotrebovaním z používania, alebo iným prirodzeným opotrebovaním. - na chyby náradia, spôsobené nedodržaním pokynov na používanie, používaním v rozpore s účelom využitia, abnormálnymi podmienkami prostredia, neprimeranými podmienkami prevádzky, preťažením, alebo chybnou údržbou alebo ošetrovaním. 2 - na chyby náradia, spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi Bosch. - na náradie, na ktorom boli vykonané zmeny alebo úpravy. - na nepatrné odchýlky požadovanej akosti, ktoré sú pre hodnotu a úžitkové vlastnosti nosti náradia nepodstatné.

4. Odstránenie nami uznaných chýb, spadajúcich do rozsahu povinností vyplývajúcich z podmienok záruky, sa po našom rozhodnutí uskutočňuje bezplatnou opravou náradia, alebo výmenou za nové náradie rovnakého typu (resp. za nasledujúci model). Vymenené náradie, alebo časti, sa stávajú naším majetkom.

5. Nároky, vyplývajúce zo záruky, sa musia uplatniť v priebehu platnosti záručnej lehoty. Na to je potrebné chybné náradie spolu s originálnym dokladom o nákupe, ktorý musí obsahovať údaj o dátume kúpy a typové označenie výrobku, odovzdať, alebo odoslať v nerozobratom stave špecializovanému predajcovi, alebo autorizovanému servisnému stredisku, uvedenému v návode na používanie. Pri uplatňovaní 36-mesačnej záručnej lehoty na základe vyššie uvedenej registrácie sa musí taktiež predložiť doklad o registrácii. Čiastočne alebo úplne rozobraté náradie sa nemôže odovzdať alebo odoslať ako záručný prípad. Ak kupujúci odosiela náradie predajcovi alebo autorizovanému servisnému stredisku poštou, náklady, spojené s prepravou a riziko prepravy znáša kupujúci.

6. Na ostatné nároky, okrem práva na odstránenie porúch náradia, vyplývajúceho zo záručných podmienok, sa naša záruka nevzťahuje.

7. Záručné úkony nemajú vplyv na predĺženie alebo obnovenie záručnej lehoty. Vyššie uvedené záruky platia pre náradie zakúpené a používané v Európe. Na túto záruku sa vzťahuje nemecké právo s vylúčením Dohody spojených národov o dohodách o medzinárodnom nákupe tovaru (CISG). Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart Germany

VII. Ochrana osobných údajov

Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadom ochrany osobných údajov spracúvaných Predajcom prípadne ďalšími osobami v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nájdete v článku Ochrana osobných údajov

VIII. Záverečné ustanovenia

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

V súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. Priečinok 29, 827 99 Bratislava a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu formou elektronického formuláru:

https://webgate.ec.europa.eu

Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.

© ELEKTROPRODUT, spol. s r.o. 2020