Autorizovaný predajca profesionálneho náradia a príslušenstva

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou. Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov a to e-mailom, písomne alebo osobne.

1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom je: ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o.,
so sídlom: Kuklovská 5, 841 04 Bratislava,
zapísaná v:zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 4203/B,
mailový kontakt: elektroprodukt@elektroprodukt.sk,
telefonický kontakt: 02/55 410 326,
(ďalej len Prevádzkovateľ – Predajca)
ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ – Predajca spracúva osobné údaje dotknutej osoby – kupujúceho (ďalej ako „kupujúci“ a/alebo „spotrebiteľ“ a/alebo „zákazník“):

a) na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu a plnenia príslušnej kúpnej zmluvy (dodanie tovaru).
Osobné údaje kupujúceho – spotrebiteľa sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej kúpnej zmluvy a to tieto: meno, priezvisko a kontakt (telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Predajcu).

b) na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácii,

c) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov poskytovaných zákazníkom pri uzatvorení kúpnej zmluvy (a) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

d) na účely registrácie (dobrovoľná registrácia) na našej stránke nasledovné osobné údaje prihláseného užívateľa: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa

e) na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

f) na účely uplatňovania nárokov Prevádzkovateľa – Predajcu nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi (kupujúcimi) a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Prevádzkovateľom – Predajcom, údaje uvedené v žalobe proti Prevádzkovateľovi – Predajcovi , údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov Prevádzkovateľa – Predajcu.

g) na účely informovania spotrebiteľa zo strany Prevádzkovateľa – Predajcu v prípade zistenia rizika nebezpečnosti výrobku nasledovné údaje dobrovoľne poskytnuté spotrebiteľom do záručného listu pri osobnom odbere výrobku: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa. V prípade objednania výrobku prostredníctvom e-shopu a možnosti zaslania tohto výrobku priamo spotrebiteľovi nasledovné údaje dobrovoľne poskytnuté spotrebiteľom pri objednávaní tovaru uvedené v záručnom liste: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa.

Prevádzkovateľ – Predajca nepoužíva ani profilovanie ani automatizované rozhodovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

3. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho v prípadoch uvedených v bode 2 písm. a), t.j. pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri plnení kúpnej zmluvy je § 13 odsek 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a článok 6 odsek 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

b) Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho v prípade uvedenom v bode 2 písm. b), t.j. pri vybavovaní reklamácii je § 13 odsek 1 písm. c) ZOOÚ a článok 6 odsek 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho v prípade uvedenom v bode 2 písm. c), t.j. pri riešení poistných udalostí je § 13 odsek 1 písm. c) ZOOÚ a článok 6 odsek 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

d) Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho v prípade uvedenom v bode 2 písm. d), t.j. pri dobrovoľnej registrácii je § 13 odsek 1 písm. a) ZOOÚ a článok 6 odsek 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Kupujúci vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel registrácie / prihlásenia sa.

e) Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho v prípade uvedenom v bode 2 písm. e) je § 13 odsek 1 písm. b) ZOOÚ a článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom – Predajcom je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

f) Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho v prípade uvedenom v bode 2 písm. f) je § 13 odsek 1 písm. f) ZOOÚ a článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom -Predajcom je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – Predajcu. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa – Predajcu je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti neodôvodnenému uplatňovaniu nárokov voči Prevádzkovateľovi – Predajcovi.

g) Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade uvedenom v bode 2 písm. g) je súhlas spotrebiteľa so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa – Predajcu je v prípade zistenia rizika nebezpečnosti výrobku ochrana života, zdravia a majetku spotrebiteľa a predchádzanie vzniku škôd na živote, zdraví a majetku.

Prevádzkovateľ – Predajca má oprávnený záujem informovať kupujúceho o plneniach spojených s uzavretím kúpnej zmluvy – dodanie tovaru, ponuka služieb spojených s daným tovarom – záručný a pozáručný servis a poskytovanie služieb spojených s reklamovaním tovaru.

4. SUBJEKTY KTORÉ MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Na zaistenie plnení spojených s uzavretím kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb pre Vás našich zákazníkov (kupujúcich), v čo najlepšej kvalite a dostupnosti poskytujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj tretím subjektom.

 • Ide o majiteľa domény prostredníctvom ktorej realizujeme e-shop, poskytovateľa IT služieb, doručovateľské firmy – kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru spotrebiteľovi (osobné údaje sú poskytované kuriérskej alebo prepravnej spoločnosti len v prípade využitia služieb spojených s dodávkou tovaru koncovému zákazníkovi – spotrebiteľovi), ktoré využívame na doručenie Vami kúpeného tovaru, servisní partneri a autorizované servisy (ak si to servis pri uplatnení reklamácie požaduje) a prípadné ďalšie osoby, ktorým v súvislosti s konkrétnym účelom spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi v nevyhnutnom rozsahu poskytneme - účtovnícka firma, súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia, v prípadoch keď poskytnutie osobných údajov týmto príjemcom bude nevyhnutné.
5. DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytnuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy sú spracúvané počas obdobia plnenia kúpnej zmluvy a počas záručnej doby na dodaný tovar.

V ostatných prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov uvedených v článku 2 účely uvedené v písmenách b), c), e) a f) Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom do záručného listu (ak je to potrebné), uchovávame po dobu najviac troch rokov odo dňa poskytnutia súhlasu spotrebiteľa s ich spracúvaním.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

6. PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (kupujúceho) máte rôzne práva, ktoré si môžete uplatniť:
   • písomne zaslaním listu na našu adresu uvedenú v bode 1
   • mailom na našej mailovej adrese uvedenej v bode 1
   • telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v bode 1
  2. Kupujúci má právo kedykoľvek – písomne alebo mailom požadovať informácie a prístup k svojim spracúvaným osobným údajom.
  3. Kupujúci má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v prípadoch a za podmienok uvedených v § 27 ZOOÚ. My, Prevádzkovateľ – Predajca nevykonávame priamy marketing ani profilovanie.
  4. Kupujúci, ktorého osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ – Predajca na základe súhlasu Kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, môže tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
  5. Kupujúci má voči Prevádzkovateľovi – Predajcovi aj tieto práva:
   • právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
   • právo na výmaz osobných údajov,
   • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
   • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
   • právo na prenosnosť údajov.
  6. Kupujúci má právo tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Prevádzkovateľ – Predajca nepoužíva ani profilovanie ani automatizované rozhodovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

7. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POTVRDENIE VEKU PRI ZAREGISTROVANÍ SA UŽÍVATEĽA

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa Prevádzkovateľom – Predajcom, a to za účelom vybavenia mojej požiadavky a pre prípadné uzavretie zmluvy a teda zaregistrovania sa v systéme Prevádzkovateľa – Predajcu. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú t.j. do odvolania, resp. v súlade s príslušnými právnymi predpismi v nevyhnutnom rozsahu.
Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby.
V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa – Predajcu na jeho uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej mailovej adresy uvedenej v článku 1.

© ELEKTROPRODUT, spol. s r.o. 2020